Condicions d’ús

Qüestions generals

Estudi Epigram, S.C.P. (d’ara endavant, Epigram), a través d’aquest web, posa a disposició dels seus usuaris diferents informació sobre la seva organització, activitats, projectes i serveis.

La informació continguda a la web referent a Epigram pretén ser la vigent en el moment de la seva publicació, procurant que aquesta sigui en tot moment exacta i precisa, procedint a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com poguessin ser detectats. En qualsevol cas, Epigram no pot garantir la inexistència d’errors en la mateixa i els seus continguts, ni que el contingut de la informació estigui permanentment actualitzat.

Epigram podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la plataforma, continguts i condicions.

Els continguts, eines i utilitats de la web són posats a disposició dels seus usuaris de manera gratuïta, perquè lliurement i voluntàriament hi poden accedir i utilitzar.

Condicions d’ús

Les presents condicions generals regulen l’accés i l’ús de la web posada a disposició dels usuaris per Epigram. Aquestes condicions generals s’apliquen a tot això, sense perjudici de les particulars associades a qualsevol servei que es pugui sol·licitar a Epigram.

L’accés, la navegació o la utilització de la web comporta l’adquisició per part de l’usuari d’aquesta condició als efectes esmentats.

L’accés i/o ús de la web i de qualsevol de les seves eines i utilitats suposa l’acceptació íntegra plena i sense reserves per l’usuari de totes i cadascuna de les condicions generals i, si escau, particulars, d’accés i ús, que es trobin vigents en cada moment. En conseqüència, si l’usuari no està d’acord amb qualsevol de les condicions generals o particulars, s’haurà d’abstenir d’accedir i utilitzar aquest web, les utilitats, els continguts i les eines.

Epigram es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions generals d’ús, així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que siguin aplicables en funció de les informacions, productes i serveis que sol·liciti l’usuari .

Epigram es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar-los. Així mateix, Epigram es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar la web en qualsevol moment.

Les condicions d’accés i ús de la web es regeixen pels principis de legalitat i bona fe, l’usuari es compromet a utilitzar-los de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

1. Objecte

1.1. A través del web, Epigram proporciona als seus usuaris informació sobre la seva identitat corporativa, activitats, projectes i serveis, així com accés a diversos continguts, dades i informacions pròpies, de tercers, generals o particulars (en endavant “els continguts”) posats a disposició dels usuaris per Epigram o, en el seu moment i cas, per tercers.

2. Condicions d’accés i utilització

2.1. Requisits dusuari. L’accés i l’ús d’aquesta web està dirigit a les persones físiques majors d’edat o jurídiques que vulguin obtenir informació sobre l’organització, els seus projectes i serveis, per la qual cosa Epigram està exempta de responsabilitat en el cas que en emplenar qualsevol formulari de contacte s’hagin inserit dades falses o errònies respecte de la persona usuària, corresponent en tot cas la mateixa al mateix usuari o els seus representants legals. Epigram recorda als usuaris majors que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva responsabilitat exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són o no apropiats per a l’edat d’aquests últims, existint programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis.

2.2. Accés i utilització del lloc web. L’usuari accepta que l’accés i l’ús de la web i/o dels continguts inclosos en aquesta té lloc lliure i conscientment, sota la seva responsabilitat exclusiva. L’accés a la web i/o als continguts inclosos en aquesta no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat de la web i/o dels continguts inclosos per a perfils o fins particulars o específics dels usuaris. Epigram podrà establir limitacions i/o condicions específiques addicionals per a l’ús i/o accés a la web i/o als continguts, les quals hauran de ser observades pels usuaris en tot cas, especialment pel que fa a la plataforma de gestió en què s’informarà a l’usuari dels seus termes i condicions d’ús particulars.

2.3. Ús autoritzat de la web i dels continguts. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, aquestes condicions generals d’ús de la web, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari haurà d’abstenir-se de: a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la web i/o dels continguts; b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de la web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés; c) Utilitzar la web i/o els continguts amb fins o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que estableixen aquestes condicions generals, a la bona fe ia l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, la imatge o negoci d’Epigram, o impedir la utilització normal o gaudi del web; d) Provocar danys als sistemes físics o lògics d’Epigram, dels seus proveïdors o de tercers; e) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics d’Epigram, dels seus proveïdors o de tercers; f) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Epigram, tercers proveïdors i altres usuaris; g) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès; h) Suprimir, ocultar o manipular les llegendes i informacions sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets d’Epigram o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que es pugui inserir en els continguts; i) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a la pàgina web on es trobin els continguts o, en general , dels que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de la web i/o dels continguts.

2.4. Introducció de Links. Aquells usuaris que vulguin establir un hipervincle, enllaç o link entre el seu lloc web i la web (en endavant el “link”) hauran de complir les obligacions següents: a) El link únicament permetrà l’accés a la web, però no podrà reproduir-la de cap forma; b) Queden prohibits els links profunds; c) Queden expressament prohibides pràctiques com el “framing”, “border environment” i qualsevol altre aprofitament de continguts de la web o de la imatge corporativa de l’empresa a favor d’usuaris o tercers no autoritzats; d) No es faran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la web; e) No podrà manifestar-se o induir a entendre que Epigram ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o anunciats a la web on s’estableix el link o que concorre una inexistent relació o vinculació comercial, professional o societària; f) El web on s’estableixi el link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Epigram oa tercers, sense la seva autorització; g) La web on s’estableixi el link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, o contraris a qualsevol dret de tercers; h) La pràctica no afecti o pugui afectar negativament la imatge d’Epigram i els seus productes i serveis. L’establiment del link no suposa en cap cas l’existència de cap relació entre Epigram i el propietari i/o operador del lloc web on s’estableixi, ni el coneixement, acceptació i/o aprovació per part d’Epigram dels seus continguts i/ o serveis. Epigram en cap cas respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de la introducció de links per part de tercers, ni dels continguts, informació i/o serveis oferts als llocs web on s’hagi establert el link. A la web s’inclouen enllaços a pàgines web de tercers que es considera que poden ser d’interès per als usuaris. Epigram no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o continguts d’aquests enllaços.

2.5. L’usuari s’obliga a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través o utilitzant el web i els seus continguts, així com a no utilitzar els seus continguts o utilitats i en especial la informació obtinguda per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

2.6. L’usuari s’obliga al compliment de les presents condicions d’accés i utilització amb les modificacions que poguessin patir en el futur i que seran publicades immediatament a la web i inserides en aquest apartat, així com les condicions particulars que siguin aplicables. Igualment s’obliga a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes oa la web, i actuar sempre de bona fe i conforme a la Llei, la moral i els bons costums, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar la web, utilitats o continguts de manera que pugui impedir, dificultar, danyar o deteriorar-ne el funcionament normal, la imatge, béns o drets d’Epigram, clients, proveïdors o tercers.

2.7. A aquests efectes i per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre Epigram i l’usuari, peticions, qüestions, suggeriments o queixes, aquest podrà adreçar-se mitjançant correu electrònic a la següent adreça projectes@estudioepigram.com. L’usuari accepta expressament el correu electrònic com a mitjà i canal de notificació vàlid per a la pràctica de qualsevol comunicació relacionada amb la web, l’ús, les utilitats, els continguts i/o l’adquisició de béns o serveis.

3.- Drets de propietat industrial i intel·lectual

3.1. L’aplicació web, disseny, desenvolupaments, programes informàtics, documentació tècnica, manuals d’ús, textos, imatges, marques i altres signes distintius, gràfics, logotips, botons, combinacions de colors, representació gràfica, estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, àudio, arxius, bases de dades i els seus propis continguts s’hi troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial espanyoles, europees i tractats internacionals, i en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Queden reservats per al titular tots els drets de propietat intel·lectual sobre l’aplicació i les eines associades, així com sobres els seus continguts.

3.2. L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inclosos a la web (incloent-hi sense limitació, marques, logotips, noms comercials, altres signes distintius, textos, imatges, gràfics, textures ,  icones, fotografies, dissenys, sons, bases de dades, menús, programari, diagrames de flux, presentació, elements de programació, disseny web, àudio i vídeo), pertanyen a Epigram, els seus proveïdors, marques i/o a tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a la web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats ni expectativa de dret, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús de la web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la web i/o dels continguts diferents dels aquí previstos expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Epigram o el tercer titular dels drets afectats.

3.3. Epigram autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar la web i els seus continguts de forma lícita i legítima en el marc de la navegació, i sempre que sigui compatible amb les finalitats de la mateixa, que es faci amb l’únic ànim d’obtenir la informació continguda per a ús exclusiu, personal i privat de l’usuari -queda prohibit expressament, entre altres coses, la seva utilització amb fins comercials, especialment la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació, així com per a la realització de qualsevol pràctica o acte d’imitació o competència deslleial-, que es mantingui la seva integritat i que no es modifiqui ni transformi -queda prohibit expressament, entre altres coses, que els gràfics, signes distintius, icones o imatges disponibles a la web siguin utilitzats, copiats o distribuïts separadament del text o la resta d’imatges que l’acompanyen, i, en tot cas, sempre que se n’indiqui l’origen i/o l’autor i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració o descompilació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, caldrà obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

3.4. La utilització no autoritzada de la informació continguda a la web i/o els seus continguts, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’Epigram o la seva imatge al mercat comportarà l’exigència de les responsabilitats legals que siguin procedents els organismes i tribunals competents, nacionals o internacionals.

4.- Ús de cookies

4.1. Epigram utilitza cookies pròpies i de tercers proveïdors de serveis. L’accés i l’ús de la nostra web i les seves utilitats confirma la seva acceptació de les cookies informades. L’usuari podrà configurar el navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies. Disposa de més informació sobre tot això a la finestra informativa en accedir a la nostra web, així com a la nostra Política de Cookies.

5.- Seguretat

5.1. Epigram, conscient dels riscos derivats d’enfrontar-se als nous reptes que suposa la prestació de serveis o utilització d’aplicacions o eines de comunicació a través de xarxes de comunicació, especialment Internet, ha disposat d’exigents mesures de seguretat per reduir aquests riscos. No obstant això, Epigram no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, per la qual cosa exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i classe que es puguin deure a la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari), terminals, documents electrònics i fitxers de l’usuari o de qualsevol tercer. Epigram no pot garantir la descàrrega dels continguts posats a disposició de l’usuari en aquesta web a través d’altres canals de distribució, autoritzats o no.

5.2. L’usuari queda informat que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades, correu electrònic i enviament de missatges a mòbils mitjançant plataformes tecnològiques no ofereixen garanties absolutes de seguretat. Epigram i l’usuari s’exoneran mútuament de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no-recepció o la demora d’aquesta, l’error o la intercepció de les comunicacions.

5.3. L’accés a l’aplicació i les eines associades com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació i els seus continguts és de la responsabilitat exclusiva de qui el realitza. Epigram no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús.

6.- Exclusió de garanties i responsabilitat

6.1. Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament de la web i serveis d’informació sol·licitats. Epigram no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web, els seus continguts o d’aquells altres llocs web amb què s’hagi establert un link. Així mateix, Epigram no serà en cap cas responsable per qualsevol dany i perjudici que se’n pugui derivar, amb caràcter merament enunciatiu que no limitatiu a) La manca de disponibilitat o accessibilitat a la web i els seus continguts oa aquells altres llocs amb què s’hagi establert un link; b) La interrupció en el funcionament de la web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues a les línies telefòniques, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament; c) La manca d’idoneïtat de la web per a les necessitats específiques dels usuaris; d) Altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant inferències o intromissions no autoritzades alienes al control de l’Epigram; e) La impossibilitat de proporcionar el servei o permetre l’accés i l’ús per causes no imputables a Epigram, degudes a l’usuari, tercers, o força major i; f) La manca d’actualització permanent dels seus continguts i de les divergències de la informació, documentació i continguts de la web, de la seva aparença, representació gràfica i visualització amb la versió impresa.

Per tal de disminuir el risc d’introducció de virus a la web, Epigram utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix a la web. Tot i això, Epigram no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements a la web introduïts per tercers aliens a Epigram que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes, màxim si es tracta de continguts distribuïts per tercers. En conseqüència, Epigram no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Epigram adopta diverses mesures de protecció per protegir la web i els continguts contra atacs informàtics de tercers. Tot i això, Epigram no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d’ús del web que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, l’Epigram no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se del dit accés no autoritzat.

Epigram no serà responsable del funcionament inadequat del sistema si això obeeix a tasques de manteniment del mateix, a incidències que afectin operadors internacionals, a una sobrecàrrega del sistema no imputable a Epigram, a una defectuosa configuració dels equips de l’usuari oa la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei. Epigram tampoc no serà responsable per fallades i/o danys derivats de la incompatibilitat dels serveis amb altres serveis o programes informàtics amb què no sigui específicament interoperable.

Epigram no és responsable de les fallades que es produeixin a les comunicacions i xarxes, no garantint la disponibilitat i continuïtat del funcionament de l’aplicació, eines associades i serveis, per això Epigram no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a l’aplicació , eines associades, a les seves utilitats o al seu contingut, ni que tot això estigui permanentment actualitzat. Epigram durà a terme, sempre que siguin de la seva competència i no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o manca dactualització, totes aquelles tasques tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar l’eina.

6.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de la web, continguts, aplicacions i/o serveis relacionats. Epigram no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de la web i els seus continguts i aplicacions. Epigram no garanteix ni es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer de la web, els seus continguts, aplicacions o serveis relacionats, ni dels danys i perjudicis que se’n poguessin derivar.

6.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts. Epigram no garanteix ni es fa responsable de l’adequació de cadascun dels continguts publicats a la web per a perfils d’usuari concrets de la web. Epigram no edita els continguts de tercers publicats a la web, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts. Epigram no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que es puguin derivar de: a) La manca de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i/o actualitat dels continguts originats per tercers; b) La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; c) Decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent-hi sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació als links. El web posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics denllaç que permeten als usuaris accedir a pàgines i/o llocs web pertanyents a i/o gestionats per tercers. Epigram comprova el contingut existent en aquestes pàgines en el moment que estableix un link a aquestes i ho fa en la creença de bona fe que aquests continguts compleixen amb la legislació aplicable. Això no obstant, en cap cas, Epigram es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en aquestes pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions dels materials esmentats. En cas que així ho consideri oportú o li sigui requerit per ordre judicial o administrativa, Epigram remourà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació aplicable i/o lesionin els drets de tercers.

6.5. Epigram declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i classe que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o de continuïtat ininterrompuda del funcionament del servei motivada per causes alienes a la seva voluntat, de la pèrdua del benefici o utilitat esperada que Epigram o els seus usuaris haguessin pogut atribuir a les utilitats o serveis, o de la fal·libilitat de tot això. Epigram no serà responsable en cap cas per cap dany especial o indirecte, o per cap altre dany de què es derivi una pèrdua d’utilització, dades o beneficis, ni en una acció legal per contracte, negligència o de qualsevol altre tipus, derivat o relacionat amb l’ús, rendiment o informació disponible a la web.

7.- Accions en cas d’incompliment

7.1. Epigram es reserva el dret a exercir totes les accions que li assisteixin conforme al dret vigent i aplicable en cada moment i cas per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes condicions generals d’ús del web i/o serveis relacionats per part d’un usuari.

8.- Integritat

8.1. La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals d’accés i ús com a nul·la, invàlida o ineficaç no afecta la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions generals estipulades aquí no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

9.- Llei aplicable i jurisdicció competent

9.1. Les presents condicions generals daccés i ús de la web es regiran i interpretaran dacord amb les Lleis dEspanya. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés i l’ús del web, l’usuari i l’Epigram se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als jutjats i tribunals de la ciutat de València (Spain).

EXPLICA'NS LA TEUA IDEA DE PROJECTE

Treballem junts
Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?