Política de Privacitad

La protecció de les seues dades personals i la transparència en el seu tractament constituïxen un objectiu prioritari i constant per a nosaltres i les nostres polítiques corporatives.

A continuació, l’informem de la nostra Política de Privacitat, que hem sintetitzat per apartats a fi de facilitar la seua lectura i comprensió. Li preguem que llija amb atenció la mateixa. Si no està d’acord amb esta política, no ha d’usar esta web i les seues utilitats.

Introducció

El present document arreplega la nostra Política de Privacitat elaborada en compliment de la normativa vigent, en el qual l’informem sobre les nostres polítiques corporatives generals de protecció de dades personals, així com sobre les nostres polítiques particulars que afecten els usuaris de la nostra web (en endavant la “web”), utilitats i servicis, i això en relació amb les dades personals que es puguen tractar o recaptar dels mateixos a través o en relació amb esta web, utilitats i servicis, a fi de que els usuaris siguen coneixedors de la mateixa i determinen, lliure i voluntàriament, si desitgen usar-les i que les seues dades puguen ser tractats conforme a les finalitats indicades.

La Política de Privacitat serà aplicable al tractament de les dades personals dels usuaris de la nostra web, utilitats i servicis, incloent tant les dades que faciliten els mateixos directament, com aquells que puguen recopilar-se automàticament o que siguen proporcionats per tercers durant l’ús d’esta web i les seues utilitats, subministrament de qualsevol informació o servici i/o en el desenvolupament d’una relació contractual amb nosaltres. Així mateix, poden aplicar-se termes i condicions addicionals en la seua interacció amb nosaltres, depenent de les utilitats i servicis que l’usuari sol·licite i use a cada moment. 

L’accés, ús i manteniment de la nostra web, utilitats i servicis comporta el tractament d’informació personal dels seus usuaris conforme a les finalitats informades en esta política. L’usuari és informat en esta política de la forma en la qual tractem i protegim les dades de caràcter personal que ens siguen facilitats o als quals tinguem accés i tractem a través de l’ús de les seues diferents ferramentes, opcions, utilitats, continguts i navegació.

La navegació o ús de la nostra web, així com de les seues opcions, continguts i funcionalitats, comporta la conformitat de l’usuari amb els seus termes i condicions i amb la nostra Política de Privacitat. El subministrament de qualsevol informació requerida comporta l’acceptació del seu tractament de manera conseqüent amb la finalitat per a la qual va ser proporcionada i la seua conformitat amb estes condicions i polítiques. De la mateixa manera, l’acceptació de les nostres condicions i polítiques a través de qualsevol de les opcions habilitades comporta l’íntegra acceptació i sense reserves de tots els seus termes i condicions. 

Ha de llegir atentament la nostra política per a assegurar-se que la comprén íntegrament. Hem intentat incloure en la seua redacció tots els aspectes legalment requerits des d’un enfocament global i proteccionista, si bé, donada la seua extensió, en cas que li sorgisca alguna pregunta, pots contactar amb nosaltres directament en la direcció que hem habilitat a este efecte: privacidad@estudioepigram.com. Si no està d’acord amb les nostres polítiques i condicions, li preguem que isca d’esta web i que no utilitze la mateixa ni les seues utilitats.

Responsable del tractament

El titular d’esta plataforma web i responsable del tractament de les seues dades personals durant la navegació i ús d’esta plataforma, les seues aplicacions i servicis és Estudi Epigram, S.C.P., amb NIF núm. J98900897, adreça postal a l’efecte de notificacions en carrer La Paz, nº17-4-8, CP 46003 València (Spain), i correu electrònic privacidad@estudioepigram.com. Si desitja més informació o formular qualsevol sol·licitud o reclamació en matèria de protecció de dades pot contactar amb nosaltres a través de l’adreça electrònica indicada, conforme l’informem més endavant.

Dades tractades

Les dades que tractem durant la navegació i ús d’esta web i de qualsevol dels seus continguts, utilitats, servicis i opcions són els propis de navegació, així com, si és el cas, les seues dades identificatives, corporatius i de contacte com a nom, telèfon i correu electrònic per a poder gestionar les seues sol·licituds de contacte i informació. En cas de subscripció o contractació de qualsevol dels nostres servicis, al costat de les dades identificatives i de contacte podem tractar dades relatives a les seues circumstàncies personals com a data de naixement, edat, imatge, DNI/NIF, dades professionals, comercials, econòmics, de pagament i bancaris com a número de compte i qualsevol altre addicional que resulte necessari recaptar en el marc de l’operativa, funcionalitat i gestió de la contractació i prestació dels servicis que posem a la seua disposició. Si ens facilita dades de tercers, per exemple, d’usuaris o clients, ha de comptar amb el consentiment d’estos, eximint-nos de qualsevol responsabilitat derivada de tot això.

Els camps assenyalats en formularis amb un asterisc (*) són obligatoris i la seua falta d’emplenament impossibilitarà atendre la teua sol·licitud o petició. Les dades personals que facilite en emplenar formularis de contacte o accés com a usuari que siguen identificats de “emplenament obligatori” són necessaris per a atendre la seua sol·licitud, subministrar una informació, contingut o servici sol·licitat i/o mantindre el contacte, segons la seua naturalesa. Les dades que facilite per a subscriure’s a servicis d’informació, notícies o contacte comercial se circumscriuran inicialment al seu nom, empresa (si és el cas), correu electrònic i telèfon de contacte.

Així mateix, l’informem que podem tractar les dades dels usuaris de la nostra web a través de les nostres interaccions amb els mateixos i a través d’aquells. Les dades que podem recopilar sobre les seues interaccions, ús, peticions i experiències amb els nostres servicis depenen del context d’estes, funcions que use, dades que subministre i, si és el cas, de les eleccions que realitze, incloent-hi l’administració de preferències i configuracions. 

Les dades tractades poden recaptar-se: a) Directament de l’usuari quan ens els proporciona en el marc de la nostra web, utilitats i servicis, ja siga personal, telefònica o electrònicament, per exemple quan els facilita en emplenar un formulari, realitzar una subscripció o utilitzar determinades utilitats i servicis; b) Automàticament, a través de l’accés i ús que faça de la nostra web, utilitats i servicis, i de les ferramentes i utilitats de les quals disposen estes, per exemple els identificadors d’usuari; c) De tercers, per exemple i si és el cas, l’entitat a la qual pertany l’usuari.

La informació indicada que recopilem i que podem tractar podria incloure, entre una altra, informació identificativa i de contacte (com a nom, imatge, adreça de correu electrònic i número de telèfon), informació tècnica i ubicació (com l’adreça IP, sistema operatiu o navegador), informació d’ús i activitats en usar les funcionalitats i utilitats de la nostra web, així com, en cas de contractació dels nostres servicis, informació professional (lloc de treball, empresa), comercial (empresarial, productes, servicis, clients, proveïdors, contactes) i informació econòmica i de transaccions econòmiques, així com altres informacions que es puguen inferir d’un usuari de manera inherent o associada a tot això o que li identifique o puga associar-se al mateix de manera raonable. 

Quan sol·licitem dades personals a un usuari, este pot negar-se a això, si bé, la majoria dels nostres servicis i utilitats que puguen posar-se a la disposició del mateix poden requerir algunes dades personals per al seu subministrament, accés i ús, per la qual cosa, en estos supòsits, si tria no facilitar les dades requerides per a proporcionar-li un contingut, servici o utilitat, és possible que no puga accedir o usar els mateixos. D’igual mode, quan necessitem recaptar o verificar dades personals per imperatiu legal per a gestionar una subscripció o celebrar un contracte, complir-lo o mantindre’l, si no es faciliten, no podrem celebrar o mantindre el mateix, podent veure’ns obligats a suspendre’l o cancel·lar-lo en cas d’haver-se celebrat, del que l’informarem quan siga el cas. Si el subministrament de dades personals és opcional i un usuari decidix no facilitar-los, els servicis, funcions i utilitats relacionades amb estes dades, per exemple, la personalització, és probable que no funcionen per a este.

Finalitat del tractament

Les dades seran tractades, en funció de l’objecte perquè el siguen facilitats, recaptats i/o sol·licitats, amb la finalitat de permetre-li la navegació i ús de la plataforma, gestionar i atendre les seues sol·licituds d’informació, gestionar la seua subscripció a servicis, subministrar-li els servicis que sol·licite i contracte, i gestionar les nostres obligacions administratives, legals, comptables i fiscals associades a tot això. Les dades de contacte seran utilitzats per a comunicar-nos amb l’usuari. 

Les dades també seran tractats per a atendre i gestionar els nostres interessos legítims i activitats, de manera d’acord amb els seus drets i preferències, que poden requerir el tractament de les seues dades per a mantindre el contacte, respondre a les seues consultes i suggeriments, proporcionar-li actualitzacions i informació, conéixer millor als nostres usuaris, els seus interessos i preferències, millorar i personalitzar la seua experiència, autenticar als nostres usuaris (si és el cas), analitzar el nostre rendiment, desenvolupar la nostra capacitat de treball, desenvolupar, entregar i millorar els nostres productes i servicis, realitzar estudis, innovar i investigar, comunicar ofertes i promocions, administrar i personalitzar anuncis, reporte d’errors i defectes funcionals, fins de seguretat així com fins interns, com a auditoria i anàlisi de dades. En este sentit, l’informem que efectuem anàlisi de l’ús que s’efectua de la web, així com de les preferències i comportament dels usuaris per a millorar les mateixes i oferir-li la millor informació, aplicacions i servicis, en la mesura que siga possible, adaptada a les teues preferències. 

Si és el cas, els perfils en xarxes socials, plataformes i canals als quals tinguem accés no suposaran un tractament de dades més enllà del que la pròpia xarxa social, plataforma o canal permeta per a perfils corporatius, excepte en el cas d’usuaris que es registren amb els seus perfils en estes xarxes. En este sentit, podem utilitzar estos perfils per a informar els usuaris de les mateixes subscrits al nostre perfil, plataforma, xarxa o canal sobre les nostres activitats, esdeveniments, servicis, ofertes, promocions o novetats, així com compartir informació d’interés sobre les temàtiques d’actualitat. No extraiem cap dada directament d’estes xarxes, plataformes o canals, excepte en els supòsits que siguen expressa i prèviament informats a l’usuari.

Les dades seran també tractats per a complir amb les obligacions legals a les quals ens trobem subjectes.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seues dades la constituïx el compliment dels nostres compromisos i obligacions contractuals, l’adequada gestió i manteniment de la relació i contacte quant els usuaris es relacionen amb nosaltres, permetre’ls l’ús de la web, utilitats, opcions i ferramentes i subministrar-li les informacions, servicis i continguts posats a la seua disposició a través de la mateixa que demande, conforme a les seues pròpies sol·licituds i consentiment. 

Així mateix, podem tractar les seues dades sobre la base dels consentiments particulars que ens haja atorgat, així com quan siga necessari, per a complir obligacions legals i, si és el cas, atendre els nostres interessos legítims indicats, si fer-ho és conforme amb els teus drets i adequats al context com, per exemple, proporcionar servicis i experiències satisfactòries als nostres usuaris, millorar de manera contínua els mateixos, monitorar el seu acompliment i funcionalitat, reportar i corregir errors, realitzar anàlisis internes de la nostra activitat, evitar usos indeguts, seguretat o el nostre propi interés comercial. Només tractem dades personals en els casos en els quals tinguem una base jurídica per a això.

La base legal per a remetre-li qualsevol contingut o comunicació informativa i/o comercial la constituïx la seua pròpia sol·licitud o subscripció als nostres servicis, així com els nostres interessos comercials legítims. La base legal per a analitzar les visites i preferències dels usuaris de la web la constituïx el nostre propi interés a adaptar i oferir una millor experiència de navegabilitat, informació i servici. El tractament de dades com a usuari que puguem fer a nivell comercial es basa també en el propi interés legítim reconegut pel marc legal vigent. En qualsevol cas, considerem que comptem amb el seu consentiment per al tractament de les seues dades amb les finalitats indicades des del moment en què ens els proporcione via telefònica, electrònica o postal, o emplene i envie qualsevol formulari de sol·licitud, registre, subscripció o contacte que es pose a la seua disposició o dispose de productes o servicis que comporten de manera inherent el tractament de les seues dades.  

Duració del tractament

Les dades seran tractades i conservades durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per a les quals van ser arreplegats llevat que l’usuari revoque el seu consentiment, sol·licite la seua supressió, la limitació del tractament, la seua portabilitat, la seua oposició al seu tractament o, en el cas d’usuaris registrats sol·licite la seua baixa, i això a excepció d’aquells que siga necessari conservar durant terminis més extensos legalment previstos, a fi d’atendre qualsevol obligació o responsabilitat, legal o contractual, que puga derivar-se de la relació mantinguda i/o tractament. En el cas que les seues dades s’utilitzen per a més d’una finalitat els terminis de la qual siguen diferents, guardarem les teues dades aplicant el termini de conservació més llarg. 

Les dades d’usuaris que es donen d’alta o subscriguen servicis d’informació, notícies o descàrrega de continguts periòdics seran tractats fins que l’usuari sol·licite la seua baixa en estos. Revisem periòdicament les dades personals que conservem per a determinar si resulta apropiat mantindre la seua conservació.

Menors

Esta web i els seus continguts, servicis, ferramentes i utilitats s’hagen dirigits i orientats a empreses, entitats públiques i professionals (majors d’edat i persones jurídiques), que han de tindre la capacitat legal necessària per a contractar i obligar-se, així com autoritzar el tractament de les seues dades i utilitzar els productes i servicis dels quals pretenga disposar. La sol·licitud o subscripció a qualsevol servici o adquisició de qualsevol contingut haurà de ser efectuada per persones amb capacitat legal per a això. 

No tractem conscientment dades de menors d’edat. Si tenim coneixement que s’han facilitat o recopilat dades personals d’un usuari menor d’esta edat en els nostres servicis o a través d’ells, prendrem les mesures oportunes per a eliminar-los com més prompte millor, reservant-nos la facultat de suspendre o finalitzar els servicis i ús dels mateixos que poguera estar realitzant. Els pares o tutor d’un menor d’edat que siga usuari de qualsevol dels nostres servicis o aplicacions, poden contactar amb nosaltres a través de l’adreça privacidad@estudioepigram.com per a la interrupció dels servicis que utilitze i la supressió de les seues dades. No som responsables dels actes que duguen a terme persones sense la necessària capacitat legal o alterant o ocultant les seues condicions que li incapaciten per a dur a terme estos actes.

Comunicació de dades

Les dades personals no seran comunicats a tercers excepte en els supòsits legalment previstos, o quan ho autoritze o siga necessari per a la gestió de qualsevol sol·licitud, subministrament de qualsevol contingut, prestació de qualsevol servici i/o per a l’operativa de la web, les seues opcions, utilitats i/o funcionalitats i exclusivament en este context. No comercialitzem dades personals dels seus usuaris. 

Les dades dels usuaris podran ser comunicats i/o tractats per tercers per a possibilitar el subministrament de les informacions, continguts i/o servicis que sol·licite i per a possibilitar la nostra gestió administrativa, operativa, informàtica, comercial, econòmica, fiscal i de seguretat, la qual cosa inclou als nostres proveïdors de servicis que comporten este tractament en el marc de la seua prestació, com per exemple, proveïdors de servicis d’allotjament, infraestructura, ferramentes d’assistència en línia, sistemes de gestió de continguts, administració de bases de dades o altres. Estos proveïdors de servicis no estan autoritzats per nosaltres per a usar ni divulgar les dades, només tenen autorització a tractar les dades per compte nostre en el marc dels seus servicis i amb esta exclusiva finalitat, i els exigim que adopten mesures de confidencialitat i de seguretat raonables i adequades. 

L’usuari és informat que els servicis de descàrregues i comunicacions telefòniques/electròniques comporten, inevitablement, operacions i procediments tècnics automatitzats d’interconnexió, trànsit i emmagatzematge, així com comunicacions, transferències i interconnexions amb tercers, especialment amb plataformes, xarxes i operadors que comporten el tractament de dades d’emissor i receptor. 

La web pot contindre enllaços a informació, servicis, continguts i aplicacions operades per tercers subjectes a les seues pròpies polítiques de privacitat que ha de consultar abans de sol·licitar els mateixos. Recomanem llegir les polítiques de privacitat d’estos llocs web de tercers abans de navegar pels mateixos i facilitar-los les seues dades. No som responsables dels actes o accions de dites terceres en relació amb l’ús de les seues dades personals ni per qualsevol altre concepte.

En cas de fusió o venda o que la totalitat o part dels nostres actius empresarials siguen adquirits per o fusionats amb una tercera entitat o en el marc d’una operació projectada de canvi de control, ens reservem el dret, en qualsevol d’estes circumstàncies, a transferir o cedir les dades que hàgem arreplegat dels usuaris com a part d’esta fusió, adquisició o canvi de control, especialment per a garantir la continuïtat dels servicis i aplicacions, amb subjecció al marc al legal vigent.

Mesures de seguretat

Epigram es compromet al compliment de la seua obligació de confidencialitat i secret de les dades de caràcter personal que tracte i adopta les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent, en matèria de privacitat, a fi d’assegurar raonablement la seua protecció i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia. No obstant això, Epigram no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat o de tercers, ja que cap mesura de seguretat que s’instal·le en l’actualitat és absolutament indestructible, per la qual cosa Epigram no serà responsable en cap cas de les incidències que puguen sorgir entorn de les dades personals quan es deriven d’un atac o accés no autoritzat als seus sistemes de tal forma que siga impossible detectar-ho pels sistemes de seguretat implantats, sense perjuí de la possible obligació de comunicació de l’esdeveniment patit a les autoritats competents i usuaris afectats.

Drets de l’usuari

L’usuari pot exercir el control sobre les seues dades i revocar en qualsevol moment que ho desitge qualsevol consentiment particular que haja donat per al tractament de les seues dades en els termes legalment establits, la qual cosa podria comportar la impossibilitat d’usar els servicis i utilitats posats a la disposició dels usuaris de la web que requerisquen este consentiment a cada moment. La revocació del consentiment no afectarà els tractaments efectuats fins a este moment. 

Així mateix, pot exercir els drets legalment reconeguts per la legislació vigent respecte de les teues dades personals, entre altres, això d’accés, rectificació i, si és el cas, supressió, portabilitat, limitació del tractament o oposició, mitjançant la seua sol·licitud escrita juntament amb una còpia del seu DNI a Epigram: La Paz, nº17-4-8, CP 46003 València (Spain). Tot això sense perjuí dels drets que li assistisquen per a formular qualsevol reclamació en defensa dels seus drets i interessos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’usuari no serà discriminat en cap cas per l’exercici de qualsevol dels seus drets que li reconega la normativa vigent.

La sol·licitud d’exercici de qualsevol dret serà gestionada de manera immediata i haurà de ser resolta en el termini màxim d’un mes natural des que ens facilite la informació necessària per a això, ja siga una decisió estimatòria o desestimatòria de la sol·licitud. 

Alguns ordenaments jurídics internacionals també reconeixen el seu dret a establir pautes per a la conservació, l’eliminació i la transmissió de dades personals d’un usuari després de la seua mort, per la qual cosa atendrem igualment l’exercici dels drets que puguen exercir-se en este sentit.

Compromisos de l’usuari

L’usuari ha de mantindre les dades facilitades degudament actualitzades, sent responsable dels danys i perjuís que Epigram i/o tercers pogueren patir a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades. Epigram queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la falta de veracitat i actualitat de la informació proporcionada, així com de qualsevol mal o perjuí que l’usuari poguera patir a conseqüència de tot això. Epigram es reserva la facultat d’eliminar o destruir la informació facilitada per la seua part que poguera obrar en els seus fitxers sense previ avís, especialment si detecta la falta de veracitat, exactitud o actualitat d’estos.

Comunicacions comercials i promocionals

Epigram pot tractar les seues dades personals facilitades per a remetre-li comunicacions postals o electròniques amb contingut informatiu, comercial o promocional, que pot incloure informació relativa a projectes, servicis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als usuaris de la web i els seus servicis. Quan es realitza alguna comunicació d’este tipus, es dirigix exclusivament a aquells usuaris que hagueren sol·licitat esta informació o, en virtut de la relació prèvia establida com a usuari de la plataforma, no haguera manifestat la seua negativa o limitació a la recepció d’estes. No obstant això, si desitja deixar de rebre qualsevol comunicació comercial o promocional per part nostra, pot sol·licitar la baixa per a això fent clic sobre l’enllaç habilitat a este efecte en el propi cos d’estes comunicacions o enviant un correu a l’adreça privacidad@estudioepigram.com. Així mateix, pot indicar la seua negativa a la recepció de les mateixes a través de la marcació de la casella que puga habilitar-se en els formularis de recollida de les seues dades, en atenció a la seua naturalesa i finalitat.

Transferències internacionals de dades

La web, els seus servicis i dades associades són allotjats, administrats i operats a la UE. Epigram allotja, opera i dona suport a la seua plataforma a la Unió Europea (UE). Inicialment no realitzem transferències internacionals de dades tractades en els nostres servidors a Europa i, en cas que es pogueren efectuar en el futur o tractar-se fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), es durien a terme de conformitat amb el marc legal europeu vigent i mitjançant mecanismes de transferència autoritzats per este. La utilització de proveïdors situats en altres països, s’efectuaria amb absoluta subjecció al que es disposa en la normativa de protecció de dades vigent a cada moment.

Consultes, sol·licituds i reclamacions

Si té qualsevol dubte, desitja efectuar qualsevol sol·licitud o formular qualsevol reclamació pot contactar amb nosaltres a través de l’adreça: privacidad@estudioepigram.com.

Actualització

La present política de privacitat podrà ser actualitzada periòdicament o modificada en endavant, especialment per a adequar-la a la legislació vigent a cada moment, codis corporatius o de conducta als quals ens adherim, instruccions, guies i resolucions de les autoritats administratives i judicials nacionals, europees i internacionals en matèria de privacitat o canvis en les nostres polítiques i pràctiques, per la qual cosa recomanem als usuaris de la web la consulta periòdica d’esta, a fi de conéixer les modificacions que puguen produir-se, sense perjuí dels avisos que puguem publicar sobre aquest tema.

EXPLICA'NS LA TEUA IDEA DE PROJECTE

Treballem junts
Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?